Untitled-1

Üst Menü

Google Arama Motoru
Botanizm Hakkında

Bitki Çeşitlilği

Konu1


A)FOSFOR

1) Bazı bitkiler kılcal kök etki alanındaki PH yı değiştirmek suretiyle PH değişikliğine bağlı olarak alınabirliği olan fosforu alırlar.
 Kökler ortam PH sını değiştirebilmek için ortama Hidrojen İiyonu sağlar.Bu hidrojen iyonu suyun parçalanması sonucu açığa çıkan iyondur.Bu tip alım yönteminde  dışarı hidrojen iyonu salgılama kesildiği anda kök aktif bölgesindeki PH eski durumuna döner, fosforun alınabilirliği düşer.

    Özellikle bu tip alınımlarda suyun parçalanması için gerekli olan enerji fotosentezden elde edildiğinden ,bitkiler alım yöntemini optimum fotosentez koşullarında daha verimli olarak kullanır.

2) Mikrolizalarla Simbiyotik Yaşam

    Bitki kökleriyele ortak yaşam sürdürürler.İki tip mikroliza vardır.

a) Ekzomikroliza
b) Endomikroliza
    Ekzomikroliza, sadece bitki köklerinin yüzeyinde gelişirken.Endomikroliza,bitki kök hücrelerinin dokusunda gelişirler.
 Fosfor alınımı bakımından endomikrolizalar ,ekzomikrolizalara göre daha etkilidirlerFosfor Elementini bitkiden 20-30 kat daha fazla alabilme yeteneğine sahiptir.

  Kendi bünyesine alıp inorganik formdan organik forma çevirdiği elementi ,bitki tüketimine sunar.Bitkiden bunun karşılığı karbonhidrat tüketir.Bu bir ortak yaşamdır.
 Bugün bilinen yaklaşık 400 mikroliza türü ve bunlarla ortak yaşam gösteren 1000 e yakın tür bulunmaktadır.

3) Alım Şekli

   Bazı bitkiler kök aktif bölgesindeki fosforun alınımını artırmak ve serbest haldeki fosforun daha uzun süre alınabilir halde tutmak için kılcal kök aktif bölgesindeki hücrelerinden toprağa bazı organik asitler salgılarlar. Bu salgılanan organik asitler ortam PH sını düşürür.Düşen ortam PH sıyla  fosforun çözünebilirliği artar ve fosfor elementi organik asitle bileşik oluşturur.PH eski durumuna dönse bile bu bileşik parçalanmaz ve fosfor elementi alınabilir formda kalır.

   Bu alış tipi 1. alış tipinden daha avantajlıdır.Bunun sebebi: PH normale dönse bile fosforun alınabilir formda kalmasıdır.

FOSFOR ve BİTKİ GELİŞİMİ

    Fosfor,azor ve potasyuma göre daha az bulunur.Bitkinin genç organlarında ,generarif organlarında fosfor daha fazladır.
   Fosfor erken büyüme ve kök oluşumunu teşvik eder.Enerji mekanizması fosfor üzerine kurulmuştur. (ATP ,ADP)

   Nişasta ve şeker kullanımı ile ilişkilidir.Fosfor eksikliğinde depolanan nişasta şekere dönüşemez.Ayrıca fosfor ,çiçek miktarı ve çiçek kalitesi açısından en önemli elementtir ve meyvenin içerisinde yer alan tohumun olgunlaşmasını belirleyen en temel elementtir.
 Yeterli fosforla beslenmeyen bitkilerde ,tohumun olgunlaşma ve çimlenme oranı düşüktür.

B)POTASYUM ve BİTKİ GELİŞİMİ

Toprakta Potasyum
Potasyumun topraktan alınımı % 0,2 oranında değişir.Ana kaynağı ,bu minerale sahip kayaların parçalanması ve kil mineralleridir.
Kil Minerali
K20 %
Yushovit 7-2
Biotit 6-10
İllit 4-7
Vermikülit 1-2
Klorit 5-1
Montmorikolit 0,1-0,5
Belli Başlı Potasyum İçeren Kil Mineralleri
Şekil (1-a Yanda)

  Toprakta toplam potasyumun yüksek olmasına neden olan faktör; Potasyum kil mineralinin yapı taşı olması ve toprağın kil minerali bakımından yüksekliğidir.    Ülkemiz topraklarının %83,1 inde potasyum fazlalığı, %1,3 ünde ise potasyum noksanlığı görülür. (Topraktan alinabilir potasyum içeriğimiz azdır) Bu durumun görülmesindeki temel neden ;Ülkemizin topraklarının yüksek kil kaplamı; sıcak ve kurak ,sadece kışın yağışlı iklimimizin oluşudur. 

Toprağa Potasyum İlavesi

  Potasyum çok uzun zaman aralığında toprağa ilave olur.Örneğin bir illit molekülünün vermikülit kil mineraline dönüşümünün 3.500 yıl olduğu sanılmaktadır.

 Ayırıca diğer önemli potasyum ilavesi de, organik madde ile olur.Ahır gübresinde %0,7 si ,yeşil gübrede ise %0,5 i potasyum içerir.


Ticari gübre ile potasyum ilavesi

 Ticari Gübre İlavesi  K2O
Potasyum Sülfat K2SO4 %50
Potasyum Nitrat KNO3  %46
 Potasyum klorür KCK  %65
    Bu şekilde toprağa potasyum uygulanabilir
Buğdaygillerde kullanılır.

 Şekil : (1-b Yanda)


Toprakta Potasyum Kaybı

  Potasyum kaybı 3 şekildedir.
  • Erozyon
  • Yıkanma
  • Bitkinin Tüketimi
Erozyon:
Yıkanma: Kil,organik madde bitki kökleri tarafından tutulur*Kollayit madde.
Bitkinin Tüketimi: Ana kayıp bittikin tüketimi ile gerçekleşir.Özellikle yumru köklü bitkiler ,meyvesi tüketilen sebze ve meyvalar büyüklükle potasyumu topraktan tüketirler.
Yapılan araştırmalarda bir tahılın 1 ton meyva eldesiyle 36,77 kg potasyumu topraktan kaldırdığı saptanmıştır.

Bitkide Potasyum Alınımı ve Taşınımı

   Potasyum +1 iyonu şeklinde alınır. (K+¹) Element toprak yüksek konsantrasyonunda pasif, düşük konsantrasyonda ise aktiftir.Bitki potasyumu ,hem ksilem (primer taşınım) hem de floeminde inorganik formda taşır.Potasyum elementi bitki bünyesinde inorganik formdan geçmeyen yegane elementtir.Herhangibir  organik bileşik formuna geçmez.

Potasyumla Bitki Gelişimi

 OzmotikPotasyumun Fotosentez Üzerine Etkisi

  Potasyumun en önemli görevi yeni oluşan fotosentez ürünlerinin yapraktan floemle dokulara yüklenmesinde görev alır.Asiminal maddeler ya büyüme uçlarına yada meyvaya depolanır.

**3)Enzim Aktivazsyonuna Etkisi

**Element birçok enzim koenzimidir.Varlığı durumunda enzimler aktif yokluğunda inaktiftir.

**4)PROTEİN OLUŞUMUNA ve KARBONHİDRAT OLUŞUMUNA ETKİSİ

  Potasyum bitkide nitratın indirgenmesinde enzim olarak görev alarak protein sentezini artırır.Korbonhidratları yakması sırasında da kullanılan birçok element potasyum ile aktif olabilmektedir.

**5)OLGUNLUK ve GELİŞİMİNE ETKİSİ

Potasyum bitkide enine gelişmesinden sorumlu elementtir.İyi potasyum ile beslenmiş bitkilerde gövde daha geniş ve kuvvetli olur.Gövde içi doludur.Patates ,turp ve havuçta önem taşır.

6)BİTKİ HASTALIKLARINA ETKİSİ

 Potasyum birçok hastalıklara dayanıklılığı sağlar.Bunun dışında soğuk ,sıcak ,kurak gibi abiyotik faktörlerin zararlarını azaltır.Bunun en önemli nedeni  hücre içerisindeki suyun minimum ve maximum sıcaklık değerlerini değiştirebilmesidir.

KALSİYUM ELEMENTİ

 **Toprakta kalsiyum içeriği %3,65 - %20 arasında değişir.
  • Kireç
  • Dolamit
  • Jips
   Ana kaynağı kayaç yapısıdır.Tortul kayalar önemli miktarda kalsiyum içerirler.Bu kayaların yeraltı sularına teması sonucu yeraltı suyuna kalsiyum karbonat veya dolamit şeklinde geçer.Taban suları bunun için kireç ve dolamit bakımından zengindir.Bu suların tarımda kullanılması ,toprağın A ve B horizonundaki kalsiyum miktarını arttırmıştır.
   Ülkemiz topraklarının %31,9 unda kireç kapsamı %15 in üzerinde, %25 inde kireç kapsamı %5-15 arasında ,%25,9 u ise %5 in altındadır.
   Suların aşırı kireçli olması ,sıcak-kurak iklim yapısı bu durumu ortaya çıkarmaktadır.

TOPRAĞA KALSİYUM İLAVESİ

  1. Yeraltı Sulamada İlavesi
  2. Organik Maddeyle İlavesi
  3. Mineral Olarak İlavesi
  4. Ticari Gübreleme ile İlavesi
1)Yeraltı Sulamada İlavesi
  

2)Organik Maddeyle İlavesi
  ** Hayvansal ve bitkisel organik madde %0,5 civarındadır.Kanatlı gübresinde ise kalsiyum oranı %1,8 kadar çıkabilmektedir

3)Mineral Olarak İlaves(Kireç ,Dolamit ,Jips)
   Bu madde doğada maden olarak bulunur ve toprağa direk ilave edilir.Ancak bitkiler tarafınan alınım oranı düşüktür.

4)Ticari Gübreleme ile İlavesi
   **Kalsiyum Sülfat CaSo4 - Taban gübresi (jips)
Kalsiyum Oksit
Kalsiyum Nitrat CaNo3 -%15,5 Azot - %26

KALSİYUM ALINIMI

   Kalsiyum Pasif olarak alınır.Sadece pirimer sistem ile taşınır.İnmobil elementtir.(Makro elementler arasında tek inmobil elementtir)
   Transparasyona bağlı olarak alınır.Transparasyonun düşük ve düzensiz olduğu koşullarda alınımı ile ilgili sorunlar yaşanır.

KALSİYUM ve BİTKİ GELİŞİMİ

   Kalsiyum elementi hücre zarında yer alır.Zarın sağlamlığını belirler.Yeterli kalsiyumla beslenmemiş bitkilerde hücre zarı çabuk deforme olur.İç ve dış basınca dayanıksızdır.Hücrelerin büyümesi ve uzayıp bölünmesi için en gerekli elemettir.Element inmobil olduğu için eksiklik belirtisi genç kısımlarda meydana gelir.

MAGNEZYUM

Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!

Altkisim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=