Untitled-1

Üst Menü

Google Arama Motoru
Botanizm Hakkında

Bitki Çeşitlilği

Meteoroloji

METEOROLOJİ

 

METEOROLOJİ-I-VİZE:

-Atmosfer tabakalarındaki bütün olayları ve değişmeleri inceleyen ve hangi koşullar altında oluştuklarını ortaya koyan bilim dalına meteoro-
loji denir...
-Meteoroloji,jeofiziğin bir dalı olup,hava olaylarını ve oluşumlarını fiziksel yasalar içerisinde açıklayan atmosfer fiziğidir...

-METEOROLOJİNİN TARİHÇESİ:

-Meteorolojiye ilişkin ilk bilgiler Babilliler zamanında hava-olaylarına ilişkin olarak söylenen ata-sözlerine dayanmaktadır...
-Tarihi kayıtlara göre meteoroloji ile ilk ilgilenme M.Ö.V.y.y.'da rüzgâr yönünün ölçülmesi ile olmuştur...
-Daha sonra M.Ö.IV.y.y.'da yağmur gözlemleri yapılmıştır...
-Meteoroloji konusundaki ilk eser ARISTO'nun gözlemlerine dayanarak yaptığı Meteorolojica adlı kitabıdır...
-1593 yılında GALILE'nin termometreyi,1643'te TORICHELLI'nin barometreyi bulması,1784'te atmosferdeki sıcaklık durumunu incelemek amacıyla
kullanılmaya başlanması,PASCAL'ın hava ve basınç arasındaki ilişkiyi bulması meteorolojinin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır...
-Özellikle II.Dünya Savaşında deniz,hava ve kara kuvvetlerinin harekâtlarında meteorolojik verilere ihtiyaç duyulması,meteorolojik çalışma-
ları hızlandırmıştır...
-1945'te radarın keşfedilmesi,1948 yılında da ilk meteoroloji roketinin fırlatılması ile yüksek atmosfer katmanlarının incelenebilmesi sağ-
lanabilmiştir...

-METEOROLOJİNİN SINIFLANDIRILMASI:

-Genel-meteorolojinin pratikteki en-önemli kolları:
-Dinamik-meteoroloji...
-Aeroloji...
-Klimatoloji...
-Mikroklimatoloji...

-DİNAMİK METEOROLOJİ:

-Atmosfer içerisinde oluşan hava-hareketleri ve bu hareketlerin yasalarını,hava-olaylarının karakterlerini inceler...
-Hava-tahminlerinin yapılması dinamik-meteoroloji ile yakından ilgilidir...
-Dinamik-meteoroloji içinde aerodinamik yönden hava hareket ve kuvvetlerinin dağılışı,termodinamik yönden ise ısının
dağılışı incelenmektedir...

-AEROLOJİ:

-Yüksek atmosfer katmanlarında oluşan olayları inceler...

-KLİMATOLOJİ:

-Atmosfer durumunu,atmosfer durumundaki uzun ve kısa vâdeli değişmeleri,iklimin yer-yüzü ile olan ilişkilerini ve bunların coğrafi dağılımını
inceleyen bilim-dalıdır...
-Hava-olaylarının günlük,aylık ve mevsimlik olarak büyük değişiklikler gösterdiği bilinir...Bir bölge veya ülkede kısa süreli hava-durumları-
nın uzun yıllar sonunda ortaya çıkan toplu-sonuçları o bölgenin iklim özelliğini belirlemektedir...Buna göre iklim;kısa süreli hava-durumla-
rının yıllar içersisindeki ortalamasını ifâde-eder...
-Klimatoloji bu amaca ulaşmak için hava-durumunu ortaya çıkaran olayları ayrı-ayrı inceler,olayların bir-birlerine karşılıklı etkilerini ve
sonuçta hava durumunun bütünü içindeki etki-oranlarını saptamaya çalışır...
-Klimatoloji atmosfer olaylarını ve değişikliklerini tamamlamak için meteorolojik verilerden büyük ölçüde yararlanır...
-Meteorolojinin hava-olayları konusunda ulaştığı sonuçları inceleyerek iklimin coğrafik-çevre üzerindeki etkilerini araştırır...
-Örneğin yağışların ve sıcaklığın yer-yüzünde nasıl bir dağılım gösterdiği ve bu bölgelerde olayların yıl içerisinde nasıl değiştiği klimato-
lojinin bir konusudur...

-MİKROKLİMATOLOJİ:

-Daha dar alanlar içerisindeki dikey ve yatay iklim olaylarını belirler...
-Tarım ile meteoroloji arasındaki ilişkileride ortaya koyduğundan,tarımsal açıdan ayrı bir öneme sahiptir...

-İKLİMİN SINIFLANDIRILMASI:

-İklim;atmosfer içerisindeki yükseklik ve etki alanına göre iki şekilde sınıflandırılabilir...

-ATMOSFERDEKİ YÜKSEKLİĞE GÖRE İKLİM:

-MİKROKLİMA:

-Atmosferde 2m.'den başlayarak üst tabakalarına kadar oluşan bölgede oluşan iklime denir...

-MEZOKLİMA:

-Mikro ve Makro Klima iklim bölgesi arasındaki sınırda oluşan iklime mezoklima denir...

-ETKİ ALANINA GÖRE İKLİM:

-ZONAL İKLİM:

-Çapı 5000 km.'ye kadar olan alanlarda etkili olan iklime denir...

-BÜYÜK BÖLGE İKLİMİ:

-Çapı 1000 km.'ye kadar olan alanlarda etkili olan iklime denir...

-BÜYÜK ARAZİ İKLİMİ:

-Çapı 1000 km.'ye kadar olan alanlarda etkili olan iklime denir...

-MİKROİKLİM:

Çok daha küçük alanlarda etkili olan iklim tipidir...

-METEOROLOJİK KAVRAMLAR:

-ORTALAMA:

-Belirli iklimsel değerlerin ölçümünden sonra belirli zaman dilimleri için hesaplanan değerdir...

-MİNİMUM-DEĞER:

-Belirli bir zaman aralığında hesaplanan en-küçük değerdir...

-MAKSİMUM DEĞER:

Belirli bir zaman aralığında ölçülen en-büyük değerdir...

-DONLU GÜN:

-Günlük en-düşük sıcaklığın 0 santigrat derceye veya bu değerin altına düştüğü gündür...

-ŞİDDETLİ DONLU-GÜN:

-Günlük sıcaklığın -10 santigrat derecenin altına düştüğü gündür...

-KIŞ-GÜNÜ:

-Günlük maksimum sıcaklığın 0 santigrat derecenin üzerine çıkmadığı ya da bütün gün eksi değerlerde kaldığı gündür...
 

-YAZ-GÜNÜ:

-Günlük maksimum sıcaklığın 25 santigrat derece veya üstüne çıktığı gündür...

-TROPİK-GÜN:

-Günlük maksimum sıcaklığın 30 santigrat dereceyi bir defa görmesiyle oluşan gündür...

-AÇIK-GÜN:

-Bulutluluk ölçümünde gök-yüzünün %20'den daha az bulutlu olduğu gündür...

-BULUTLU-GÜN:

-Gök-yüzünün %20-%80 arası bulutluluk oranını gösterdiği gündür...

-KAPALI-GÜN:

-Gök-yüzünün %80-%100'ünün bulutlarla kaplı olduğu gündür...

-YAĞIŞLI-GÜN:

-Bir gün içerisinde 0.1 m.m. veya daha fazla yağışın kaydedildiği günlerdir...

-ÇOK SICAK/ILIMAN GÜNLER:

-Minimum sıcaklığın 20 santigrat derece ve üstü olduğu günlere denir...

-TOPRAK-ÜSTÜ ORTALAMA MİNİMUM SICAKLIK:

-Yerden 10 cm. yükseklikteki toprak minimum termometresiyle belirlenen minimum sıcaklık değerlerinin aylık veya yıllık ortalamasıdır...

-ORTALAMA BAĞIL NEM:

-Yıllar içerisinde belirlenen bağıl nemlerin aylık veya yıllık ortalamalarıdır...

-ORTALAMA AÇIK GÜN SAYISI:

-Günlük ortalama bulutluluğun %0-20 arasında olduğu günlerin belirli bir dönemdeki ortalama sayısıdır...

-ORTALAMA BULUTLU GÜN SAYISI:

-Günlük ortalama bulutluluğun %20-%80 arasında olduğu günlerin belirli bir dönemdeki ortalama sayısıdır...

-ORTALAMA KAPALI GÜN SAYISI:

-Günlük ortalama bulutluluğun %80-%100 arasında olduğu günlerin belli bir dönemdeki ortalama sayısıdır...

-ORTALAMA BUHARLAŞMA MİKTARI:
-Toprak yüzeyinden 2 m. yükseklikteki gözlem siperi içinde bulunan evaporimetre(buhar-ölçüm-aleti)ile gölgede oluşan buharlaşmanın aylık ve
yıllık ortalamasıdır...

-GÜNLÜK MAKSİMUM BUHARLAŞMA:

-Yıllar içinde bir-gün boyunca toplam buharlaşmalardan en-fazla olanıdır...

-ORTALAMA YAĞIŞ MİKTAR:

-Yağışın uzun yıllar içindeki aylık ve yıllık ortalamasıdır...

-KARLI-GÜN SAYISI:

-Gün içerisinde 0.1 m.m. veya daha fazla kar ölçülen günlerin aylık veya yıllık ortalamasıdır...

-ORTALAMA KARLA ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI:

-Yerde en-az 0.5 c.m. kar-örtüsünün belirlendiği günlere denir...

-ORTALAMA SİSLİ GÜN SAYISI:

-Yatay görüş uzaklığının 1 k.m. veya daha az bir mesafeye düştüğü günlerin aylık veya yıllık ortalamasıdır...

-ORTALAMA DOLULU GÜN SAYISI:

-Günlük yağış içinde en-az 0.1 m.m. dolu suyu kaydedilen günlerin aylık veya yıllık ortalamasıdır...

-ORTALAMA ORAJLI GÜN SAYISI:

-Şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya görüş-alanında gözlendiği günlerin aylık veya yıllık ortalamasıdır...

-ORTALAMA RÜZGAR HIZI:

-Yerden 10 m. yükseklikte gözlenen rüzgarın aylık veya yıllık ortalama hızıdır...

-YÖNLERE GÖRE ORTALAMA RÜZGAR HIZI:

-Aynı yönde esen rüzgâr hızları toplamının o-yöndeki rüzgar esme sayılarına bölünmesiyle bulunan ortalamadır...

-ORTALAMA FIRTINALI GÜNLER SAYISI:

-10 m. yükseklikteki hızı 0.8-17.1 m./s. olan rüzgârların estiği günlerin aylık veya yıllık ortalama sayısıdır...

-ORTALAMA GÜNEŞLENME SAYISI:

-Bir günde gözlenen ortalama güneşlenme süresidir...

-GÜNEŞ-IŞINLARI SÜRESİ:

-Güneş-ışınları süresinin saatlik ortalama değerlerinin aylık ortalaması ve maksimum değerleridir...

-METEOROLOJİK GÖZLEMLER ve GÖZLEM İSTASYONLARI:

-Bir bölgede oluşan meteorolojik olayların belirlenmesi o bölgede kurulan gözlem istasyonları tarafından belirlenir...
-Bu görevin daha sağlıklı yapılabilmesi için her-ülkenin coğrafik özelliklerine göre çeşitli noktalarında yeterli sayıda gözlem istasyonu ku-
rulmalıdır...
-Sıcaklık,basınç ve rüzgâr gibi atmosfer olaylarının aletlerle ölçülmesi veya aletsiz olarak belirlenmesine ve sonuçların kaydedilmesine 
gözlem(rasat)denir...

-METEOROLOJİK GÖZLEM İSTASYONLARINDA ŞU ÖZELLİKLER ARANIR:

-Meteorolojik gözlemlerin amacına göre gözlem istasyonları yeterli sıcaklıkta kurulmalıdır...
-Gözlemler belirli bir bölgenin iklimini belirleyebilecek kadar uzun bir dönemi(yaklaşık 35 yıl) içermeli ve kesintisiz olmalıdır...

-GÖZLEM ÇEŞİTLERİ:

-Meteorolojik gözlemler;klimatolojik gözlemler,mikroklimatolojik gözlemler ve fenolojik gözlemler olmak üzere gruplandırılır...

-KLİMATOLOJİK GÖZLEMLER:

-Herhangi bir merkezin iklimsel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan klimatolojik gözlemlerde temel esas;güneş-ışığının geliş açısıdır...
-Gözlem-istasyonlarında gözlem,güneşin aynı açı ile geldiği zamanlarda yapılır...
-Klimatolojik gözlemler,gözlemin yapılacağı istasyonda yerel saate göre 07:00-14:00-21:00 olmak üzere günde üç kez yapılır...
-Ancak her gözlem istasyonunun gözlem saati bulunduğu meridyen derecesine göre ayarlanmalıdır...
-Örneğin Erzurumda klimatolojik-gözlemler 06:15-13:15-20:15'te yapılırken,Edirnede 07:13-14:13-21:13 saatlerinde yapılır...
-Klimatolojik gözlemlerde başlıca;sıcaklık,yağış,nem,rüzgâr,güneşlenme ve bulutluluk ölçümleri yapılır...
-Bu faktörler günde 3 kez ölçülürken,basınç faktörü her üç saatte bir gözlenir...

-MİKROKLİMATOLOJİK GÖZLEMLER:

-Daha küçük alanların iklim özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan mikro-klimatolojik gözlemler toprak altında ve üstünde olmak üzere 5-10
20-100-150 c.m. seviyesindeki toprak sıcaklıkları gözlenir...
-Kısa mesâfelerdeki sıcaklık değişiminin hazırlanması gerektiğinden bu gözlemlerde daha hassas aletler kullanılır...

-BİR BÖLGEDEKİ MİKROKLİMA BÖLGELERİNE ETKİ EDEN BAŞLICA FAKTÖRLER ŞUNLARDIR:

-Toprak yüzeyinin ısınması;
 -Toprak yüzeyinin ısınması aşağıdaki faktörlerin etkisine bağlıdır:

-SİNOPTİK GÖZLEMLER:

-Hava tahminleri için yapılır...
-Klimatolojik gözlemlerden farkı yerel saatlere göre değil,ulusal saatlere göre yapılmasıdır...
-Gözlenen en-önemli iklim elemanı basınçtır...
-Bütün dünyada aynı anda yapılan sinoptik-gözlemler,güneş-ışınlarının geliş açısına bağlı kalmadan 6 saat arayla günde 4 defa yapılır...
-Gözlem saatleri Greenwich saat ayarına göre;00:00-06:00-12:00-18:00 saatlerine paralel olarak yapılır...
-Türkiyede ve aynı saat dilimindeki ülkelerde sinoptik gözlem saatleri;02:00-08:00-14:00-20:00'dadır...
-Gözlem istasyonlarında elde-edilen basınç-değerlerine bakılarak sinoptik haritalar çizilir ve bu haritalarda hava-tahminlerinin yapılmasında
yardımcı olur...
-Sinoptik gözlem yapan istasyonların kuruluşu ve kullanılan gözlem-âletleri diğerlerinden farklıdır...
-Klimatolojik gözlem istasyonlarında istasyonun bulunduğu yöreyi temsil-etmesi,etrafının açık olması ve gözlem-aletlerinin toprak-yüzeyinden
belli bir yükseklikte yapılması gibi özellikler aranırken,sinoptik gözlem istasyonlarında bu faktörler dikkate alınmaz...

-METEOROLOJİK GÖZLEMLERDE KULLANILAN BAŞLICA ÂLETLER:

-Barometre;basıncı ölçer...
-Barograf;basıncı ve süresini kaydeder...

-Termometre;sıcaklığı ölçer...
-Termograf;sıcaklığın süresini kaydeder...

-Polymetre(higrograf);nemi ölçer...

-Evaporimetre;buharlaşmayı ölçer...
-Evaprograf;buharlaşmayı ölçer ve kaydeder...

-Aktinometre-termometresi;güneş-ışınlarının şiddetini ölçer...

-Toprak minimum termometresi;minimum toprak sıcaklığını ölçer...

-Güneşlenme maksimum termometresi;en-yüksek sıcaklığı ölçer...

-Plüvyometre;yağış miktarını ölçer...
-Plüvyograf;yağış miktarını ve süresini ölçer...

-Jirüet veya anemoskop;rüzgâr yönünü ölçer...

-Helyograf;güneşlenmeyi ölçer...

 

 

Bugün 2 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!

Altkisim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=